Online University - Главная
University of the Future!
Eng   Рус   KG
Support

I ЭЛ АРАЛЫК ЕВРАЗИЯ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ СИМПОЗИУМУ

I  INTERNATIONAL EURASIAN STUDIES SYMPOSIUM  (IESS)

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ЕВРАЗИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

5-6-ноябрь, 2021

(Онлайн Университет, Бишкек, Кыргызстан)

 

Кыргызстанда жана Борбордук Евразия чөлкөмүндө илим жана билим багытында жаңы тартипте иш алып барган Онлайн Университети I Эларалык Евразия изилдөөлөрү симпозиумун (ЭЕИС) 2021-жылдын 5-6-ноябрь күндөрүндө Бишкекте (онлайн) өткөрөт.

Бул илимий жыйын мындан ары жылына бир жолу өтүп турат жана Борбордук Евразия чөлкөмүндөгү илимпоздордун өз ара карым-катнашын жандандырууну, өзгөчө коомдук илимдер багытындагы окумуштуулар менен аспиранттардын диалог курган аянтчасына айланууну максат кылат. Бул симпозиумга Евразия чөлкөмүн изилдеген дүйнө жүзүндөгү бардык изилдөөчүлөр чакырылат жана катышуучулар кыргыз, орус, түрк жана англис тилдеринде илимий докладдары менен катыша алышат. Гуманитардык жана коомдук илимдер багытындагы окумуштуулар жеке жана эки, үч авторлоштору менен биргеликте докладдары менен катыша алышат. Ошондой эле 4-5 кишиден турган тематикалык отурумдарды (панел) өткөрүлөт, актуалдуу маселелерди талкуулаган тегерек столдорду уюштурууга сунуштар кабыл алынат.

Бул илимий иш-чаранын, буга чейин башка симпозиумдарда болбогон бир чоң өзгөчөлүгү, долбоорлорго багытталганында. Б. а. учурда Кыргызстанда, Борбор Азияда жана алыскы чет элде жүрүп жаткан ар түрдүү долбоорлорду презентация кылуу үчүн атайын коллоквиум же долбоор презентация кылуу аянтча сунушталат. Долбоор ээлери бул коллоквиумга кайрылып, ошол жерде өз долбоорлорун коомчулукка тааныштырып, кызматташууга, долбоорлорун жүргүзүүгө партнерлорду таба алышат. Биз, учурда болуп жаткан жана пландалып жаткан долбоорлорду да коллоквиумга келип, илимий коомчулукка долбоорлорун презентациялоого чакырабыз!

                I Эларалык Евразия изилдөөлөрү симпозиуму (ЭЕИС) тарабынан кабыл алынган макаланын кыскача мазмундары (аннотация) жана макалалары, өз ара сын-пикирлерден кийин электрондук форматта эларалык ISBN номери менен симпозиум материалдары жыйнагында  жарыяланат. Катышуучуларга катышуу сертификаты берилет.

Симпозиумдун багыттары/темалары:
Филология Коммуникация 
Журналистика Статистика  
Тарых  Педагогика 
Археология  Бизнес  
Этнография Мамлекеттик башкаруу 
Социология Финансы  
География  Саясат таануу  
Теология   Туризм 
Антропология   Экономика  
Философия   Спорт  
Көркөм өнөр Эл аралык мамилелер
Укук  
Психология

 

Кыскача мазмун (аннотация) даярдоо эрежеси

Кыскача мазмун (аннотация) - бул сиздин докладыңыздын кыскача баяндамасы. Ошол себептен, мазмунунда макаланын кайсы маселеге багытталганы жөнөкөй жана түшүнүктүү тил менен жазылышы талап кылынат. Microsoft Word форматында, 1 интервал, 12-шрифт, Times New  Roman колдонуп, көлөмү 250 сөздөн ашпайт. Аннотациялар 2021-жылдын 26-августуна чейин onlineuniversitykg@gmail.com электрондук дареги аркылуу кабыл алынат. Симпозиум тууралуу кеңири маалымат алуу үчүн: www.onlineuniversity.kg

 

Маанилүү күндөр

26-август, 2021-ж:                            Аннотацияларды  жөнөтүүнүн акыркы күнү

8-сентябрь, 2021-ж:                         Кабыл алынган аннотациялардын жарыясы 

5-октябрь, 2021-ж:                           Кабыл алынган аннотациялардын электрондук форматта жарыяланышы 

14-октябрь, 2021-ж:                         Симпозиум программасынын жарыяланышы

20-октябрь, 2021-ж:                         Докладдардын толук текстин  тапшыруунун акыркы күнү

5-6-ноябрь 2021-ж:                          Симпозиум өтүүчү күндөр 

 

Симпозиумга катышуу төлөмү

 

Докладдардын түрлөрү

Катышуу акысы

жергиликтүү катышуучунун доклады

1200 сом

жергиликтүү катышуучулардын (2 жана андан көп авторлуу) доклады

1600 сом

Тематикалык отурум (5 кишилик)

2 500 сом

Коллоквиумда долбоор презентация кылуу

Акысыз

Чет элдик катышуучулардын катышуу акысы

 

Бир автор жазган доклад

23 $

2 жана андан көп автор жазган доклад

25 $

Тематикалык отурум (5 кишилик)

50 $

Коллоквиумда долбоор презентация кылуу

Акысыз

 

 

I ЭЛ АРАЛЫК ЕВРАЗИЯ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ СИМПОЗИУМУ

 I INTERNATIONAL EURASIAN STUDIES SYMPOSIUM  (IESS)

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ЕВРАЗИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

5-6 ноября 2021 г.

(Онлайн Университет, Бишкек, Кыргызстан)

 

The Online University, which carries out its scientific and educational activities in Kyrgyzstan and the Central Eurasian region, will hold the First International Eurasian Studies Symposium (IESS) in Bishkek on November 5-6, 2021.

 

This scientific symposium will be held annually. Its goal is to enhance the cooperation of scientists in the Central Eurasian region, to create a platform for dialogue between young researchers and graduate students in social sciences.

 

Participants can make their scientific reports in Kyrgyz, Russian, Turkish and English. Scientists of the humanities and social sciences can submit their reports as a single author, or as co-authors of two or three people.

 

Thematic (panel) meetings of 4-5 people in groups will also be held; proposals for organizing round tables dedicated to discussing topical issues of our time will be accepted.

 

Our symposium is aimed at the implementation of various projects of the participants. For this purpose, we offer a platform for colloquiums or presentations of various projects currently being implemented in Kyrgyzstan, Central Asia and far abroad. Authors and project managers can apply to the colloquium, present their projects to the public and get the opportunity to find partners for further cooperation. We invite everyone to present both your current and future projects.

 

Short abstracts (abstracts) and texts of articles accepted to the I International Eurasian Studies Symposium (IESS) after the approval of the Scientific Council of the symposium will be published in electronic format in the collection of the symposium with an ISBN number. Participants will be issued certificates.

 

Topics of the symposium:
Linguistics  Communication
Media Studies Statistics  
History  Pedagogy 
Archaeology Business 
Ethnography  Public Administration 
Sociology  Finance  
Geography Political science 
Religion  Tourism
Anthropology  Economics
Philosophy   Sports
Arts International Relations 
Law 
Psychology

 

Requirements for the design of short abstracts (abstracts)

Short theses (abstract) - this is a concise statement of the ideas of your work. Therefore, it is important that you write in simple and accessible language about what issue your report is dedicated to. Format: Microsoft Word, 1 interval, Times New Roman font, size 12. Volume – no more than 250 words. Abstracts are accepted until August 26, 2021 by e-mail onlineuniversitykg@gmail.com. For more information about the symposium: www.onlineuniversity.kg

 

 

Payment for participation in the symposium

 

Types of papers

Registration fee

One author

1200 soms

One and more authors

1600 soms

Thematic Panel (5 participants in one panel)

2 500 soms

Presentation of project at colloquiums

Free

For international participants

 

One author

$23

One and more authors

$25

Thematic Panel (5 participants in one panel)

$50

Presentation of project at colloquiums

Free

 

Important dates

 

August 26, 2021: Last day for sending abstracts

September 8, 2021: Publication of accepted abstracts

October 5, 2021: Publication of accepted abstracts in electronic              format

October 14, 2021:  Publication of the symposium program

October 20, 2021: Last day of submission of full texts of reports              November 5-6, 2021: Days of the symposium

I ЭЛ АРАЛЫК ЕВРАЗИЯ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ СИМПОЗИУМУ

 I INTERNATIONAL EURASIAN STUDIES SYMPOSIUM  (IESS)

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ЕВРАЗИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

5-6 ноября 2021 г.

(Онлайн Университет, Бишкек, Кыргызстан)

 

 

Онлайн Университет, осуществляющий свою научно-образовательную деятельность в Кыргызстане и регионе Центральной Евразии, проводит 5-6 ноября 2021 года в г. Бишкек в онлайн режиме I Международный симпозиум евразийских исследований (МСЕИ).

Данный научный симпозиум будет проводиться ежегодно. Его цель – активизировать сотрудничество ученых в регионе Центральной Евразии, создать площадку диалога между молодыми исследователями и аспирантами по общественным наукам.

Участники могут выступить со своими научными докладами на кыргызском, русском, турецком и английском языках. Ученые гуманитарных и общественных направлений могут представить свои доклады как один автор, так и как соавторы из двух-трех человек.

Также будут проводиться тематические (панельные) заседания по 4-5 человек в группах; принимаются предложения по организации круглых столов, посвященных обсуждению актуальных проблем современности.

Наш симпозиум нацелен на реализацию разных проектов участников. Для этого предлагается площадка для коллоквиумов или презентаций различных проектов, осуществляемых сегодня в Кыргызстане, Центральной Азии и дальнем зарубежье. Авторы и руководители проектов могут обратиться в коллоквиум, представить вниманию общественности свои проекты и получить возможность найти партнеров для дальнейшего сотрудничества.  Мы приглашаем всех желающих презентовать и действующих в настоящее время, и планируемых в будущем ваших проектов.

            Краткие тезисы (аннотации) и тексты статей, принимаемых в I Международный симпозиум евразийских исследований (МСЕИ) после одобрения научного совета симпозиума будут опубликованы в электронном формате в сборнике симпозиуме с ISBN номером. Участникам будут выданы сертификаты.

 

Направления/тематика симпозиума:
Филология Коммуникация 
Журналистика Статистика  
История  Педагогика 
Археология  Бизнес  
Этнография Государственное управление 
Социология Финансы  
География  Политология
Теология   Туризм 
Антропология   Экономика  
Философия   Спорт  
Искусство  Международные отношения
Право
Психология

Требования к оформлению кратких тезисов (аннотации)

Краткие тезисы (аннотация) – это сжатое изложение идей Вашего даклада. Поэтому важно, чтобы Вы написали простым и доступным языком о том, какому вопросу посвящается ваш доклад. Формат: Microsoft Word, 1 интервал, шрифт Times New  Roman, 12-ый размер. Объем – не более 250 слов. Аннотации принимаются до 26 августа 2021 г. по электронной почте onlineuniversitykg@gmail.com. Для более подробной информации о симпозиуме: www.onlineuniversity.kg

 

 

Оплата участия на симпозиуме

 

Виды докладов

Регистрационный взнос

Доклад местного участника

1200 сомов

Доклад местных участников (двух или более авторов)

1600 сомов

Тематическое заседание (по 5 человек в группе)

2 500 сомов

Проведение презентации на коллоквиуме

Бесплатно

Доклад международных участников

 

Доклад одного автора

$23

Доклад двух или более авторов

$25

Тематическое заседание (по 5 человек в группе)

$50

Проведение презентации проекта на коллоквиума

Бесплатно

 

 

Важные даты

26 августа 2021 г.:                       Последний день отправки аннотаций

8 сентября 2021 г.:                      Опубликование принятых аннотаций

5 октября 2021 г.:                        Опубликование принятых аннотаций в                             электроном формате

14 октября 2021 г.:                      Опубликование программы симпозиума

20 октября 2021 г.:                      Последний день сдачи полных текстов докладов

5-6 ноября 2021 г.:                      Дни проведения симпозиума

 

 

Тел.: +996 (700) 093-097
Whatsapp: +996 (700) 093-097